Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Baby-Merci s.r.o.
Černyševského 10
851 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 46 824 731
DIČ: 2023600007
 

1. OBJEDNÁVKA - KÚPNA ZMLUVA

KUPUJÚCI uzatvára záväznú zmluvu o nákupe tovaru na diaľku s PREDÁVAJÚCIM elektronicky odoslaním vyplneného objednávacieho formuláru.

Kupujúci je povinný uviesť:

  • meno a priezvisko,
  • adresu,
  • typ, množstvo, farebné prevedenie a iné možné prevedenia (napr. typ kolies kočíka..atď),
  • adresu dodania tovaru,
  • telefonický a e-mailový kontakt.

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom.

 

2. ZMLUVNÉ STRANY

PREDÁVAJÚCI a sprostredkovateľ:
Baby-Merci s.r.o.
zapísaná v OR Okr. súdu Bratisl
ava I, odd.sro, vložka č:84043/B, IČO: 46824731, DIČ: 2023600007

KUPUJÚCI:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

 

3. DODACIE PODMIENKY

V prípade ak ste objednali tovar aj so zľavou tak dodanie je podľa informácie a dohode pred objednaním s možnosťou dodania aj skôr.

Približný termín dodania oznámi predávajúci pred objednaním v komunikácii so zákazníkom .Čas dodania je závislý od dostupnosti modelu, farebného prevedenia,počtu objednávok,termínu pôrodu,výšky zľavy a iných špecifikácií objednaného tovaru a môže sa meniť.Prípadné meškanie tovaru nevieme my a ani iní predajcovia ovplyvniť,všetci predajcovia nakupujeme od tých istých dodávateľov,výrobcov takže meškanie môže nastať u každého predajcu.

 4. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na dobierku (kuriérovi), alebo vopred pred dodaním tovaru prevodom na účet predávajúceho/sprostredkovateľa.
Predávajúci pošle daňový doklad - faktúru spolu s tovarom, e-mailom, alebo bude odovzdaná osobne.

 

5. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Doporučujeme tovar pri preberaní riadne skontrolovať (množstvo a kvalita tovaru, príslušenstvo). Akékoľvek poškodenie alebo chýbajúce súčasti je zákazník povinný okamžite nahlásiť kuriérovi, ktorý s ním spíše škodový protokol. Na neskoršie reklamácie množstva a špecifikácie dodaného tovaru nebude bez existujúceho škodového protokolu braný ohľad.Fotky na internete sú len ilustračné a teda dodaný tovar sa môže v niektorých detailoch líšiť od dodaného tovaru vzhľadom na modelový rok,modernizáciu a rôzne zmeny od výrobcu.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému ako určenému účelu, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebením vzniknutým pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zaťaženiu, živelnými pohromami alebo vyššou mocou.

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja.

Chyby, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne čím najskôr.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných chýb v prípade, že je to možné. 

Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom, Obchodným Zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Tovar určený na reklamáciu môžete doručiť osobne na našu adresu predajne, poslať poštou alebo prepravnou službou (neakceptujeme zaslanie reklamovaného tovaru na dobierku). Reklamovaný tovar musí byť čistý a musí byť k nemu priložený doklad o kúpe. Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na adresu predajne. 

Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne,alebo obvyklou elektoronickou komunikáciou oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania a možnosti prevzatia výrobku.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 30 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

6.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

6.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

6.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predajne. 

6.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresa spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu prevádzky (alebo bude kupujúcemu oznámená iná dodacia adresa). Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

6.6. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

6.7. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 30 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada sa uskutoční prevodom na účet kupujúceho.

6.8. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 6.7. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 6.5. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

6.9. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 6.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 6.7. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

6.10.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

6.11. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.

6.12. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 6.4. a 6.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 6.7. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

6.13. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, atď.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch. www.Baby-Merci.sk prehlasuje a zaručuje sa, že nebude poskytovať tretej strane Vaše osobné údaje. Bude ich využívať výlučne pre svoje potreby.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.